Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by DJ-Extensions.

Deklaracja dostępności

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckibgminyostrow.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Strona posiada następujące  ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
 • Możliwość zwiększenia i zmniejszenia rozmiaru tekstu,
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne tło
 • Linki podkreślone
 • Czytelna czcionka
 Treści niedostępne
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych, m.in. z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Waldemar Więch
 • E-mail: sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl
 • Telefon: 17 22-33-134

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu nie jest możliwe, powinno nastąpić to w jak najkrótszym możliwym terminie.

Za rozpatrywanie uwag, wniosków i skarg odpowiada: Dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów

Skargi, odwołania i wnioski można składać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres:

-Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów, Kamionka 69, 39-122 Kamionka
-E:mail: sekretariat.kamionka@ostrow.gmina.pl
– telefon: 17 22-33-134

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów; 39-122 Kamionka 69

Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Ostrów mieści się w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia (jedno jest  dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych).
  Budynek posiada   drzwi wejściowe umożliwiające bezproblemowe wchodzenie i wychodzenie z budynku. Przed drzwiami zamontowano dzwonek ułatwiający kontakt z osobami obsługi.
 • Po wejściu do budynku znajdują się 4 stopnie, na których jest zamontowana winda dla osób niepełnosprawnych, która ułatwia poruszanie się na poziomie 1.  Toaleta wewnątrz budynku na poziomie 1 jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do pozostałych toalet i innych pomieszczeń w  budynku jest utrudniony z uwagi na brak wind i podjazdów.
 • Przed budynkiem znajduje się parking, na którym są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami, z parkingu do podjazdu dla osób niepełnosprawnych prowadzi utwardzona droga.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.
 • Wewnątrz budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w Alfabecie Braille`a  i oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym (osoby niewidome i słabowidzące).
 • Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

Strona internetowa

Aplikacja mobilna

 • BRAK